REGULAMIN

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

DEFINICJE

Usługodawca – „Gabi.net” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 386581, NIP: 982-03-69-588, REGON: 101076806.

Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługobiorcą nie może być konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego

Partner - Usługobiorca, który złożył zamówienie na usługę Aplikacja Gabi.NET.pl.

Usługi -wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy regulamin. Szczegółowy wykaz i opis Usług stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Informacja handlowa - każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Serwis -Serwisinternetowy www.gabi.net.pl

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.               Regulamin określa w szczególności:

a.               prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług,

b.              zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,

c.               zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług.

2.               Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.gabi.net.pl jako plik w formacie html i pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3.               Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.               Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

 

REJESTRACJA

1.     Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie.

2.     Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny potwierdza, że:

a.     podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b.     uiści wynagrodzenie za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie,

c.      jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,

d.     zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

KONTO

1.     Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.

2.     Usługobiorca podając nazwę konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta.

3.     Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich.

4.     Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Usługobiorca jest obowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1.               Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

a.               połączenie z siecią Internet;

b.               przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML).

c.   adres poczty elektronicznej.

2.               Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

3.               Usługodawca informuje, że do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, wprowadza dane, niebędące składnikiem treści Usługi, które zostały szczegółowo określone w „Polityce prywatności” - Załączniku nr 3 do Regulaminu.

4.               Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

1.               Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.

2.               Usługodawca ma prawo do:

a.    czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem, o przerwie w świadczeniu Usług

b.   wysyłania na wskazane przez Usługobiorców konta Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług,

c.    zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

d.   zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawcy lub sieci komputerowe osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy

e.    wstrzymania się ze świadczeniem Usług w stosunku do Usługobiorcy, który pozostaje w opóźnieniu z zapłatą należnego Usługodawcy wynagrodzenia za korzystanie z Usług, do czasu uiszczenia wynagrodzenia w pełnej wysokości.

 

3.               Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.               Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.

2.               Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

3.               Usługodawca, który uzyskał wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

4.               Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a.                szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b.               informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,

c.                utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,

d.               szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,

e.                podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji,

f.                 nieprzestrzegania przez Usługobiorców postanowień Regulaminu.

 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” - Załączniku nr 3 do Regulaminu.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Usługobiorca jest zobowiązany do wniesienia wynagrodzenia za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w „Cenniku” - Załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.               Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2.               Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3.               Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@gabi.net.pl , przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie http://www.gabi.net.pl/main/kontakt lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

4.               Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

5.               Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy.

6.               O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1.               Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą założenia w Serwisie konta dla Usługobiorcy.

2.               Umowa  o świadczenie Usług zawarta jest na czas nieoznaczony chyba, że strony umówiły się inaczej. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy wymaga formy dokumentowej.

3.               Z ważnych przyczyn Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia, w szczególności w razie:

a.     naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

b.     umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

c.      wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, w szczególności przesyłania przez Usługobiorcę niezamówionych Informacji handlowych.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PARTNERÓW

1.          Z dniem zawarcia umowy o świadczenie Usług Usługodawcaudziela Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji Gabi.NET.pl na następujących polach eksploatacji:

a.     korzystanie z funkcji Aplikacji udostępnionych w tym celu on-line na potrzeby    prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej,

b.     wprowadzanie do pamięci komputera, w zakresie niezbędnym do korzystania, o którym mowa w lit. a,

c.      wyświetlanie na ekranie monitora, w zakresie niezbędnym do korzystania, o którym mowa w lit. a.

2.          Licencja na korzystanie z Aplikacji Gabi.NET.pl zostaje udzielona na czas oznaczony – obowiązywania pomiędzy Partnerem, a Partnerem umowy o świadczenie Usług.

3.          Partner nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z Aplikacji Gabi.NET.pl.

4.          Usługodawcę nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Partnera umów zawartych z jego kontrahentami.

5.           Jeżeli Partner korzysta z Aplikacji Gabi.NET.pl w celach testowych (wersja „demo”) umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu po upływie okresu testowego, każdorazowo określonego na stronie internetowej Serwisu.

6.           Z dniem zawarcia umowy o świadczenie Usług z Partnerem zostaje zawarta umowa powierzenia danych osobowych klientów Partnera, o treści określonej w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.               Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

2.               Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

3.               Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

4.               Usługodawca i Usługobiorca dołożą wszelkich starań, by spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozwiązań na drodze polubownej. W przypadku niemożności takiego rozwiązania, spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

5.               W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.               Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

WYKAZ I OPIS USŁUG

Aplikacja Gabi.NET.pl - program komputerowy o nazwie Aplikacja Gabi.NET.pl wspomagający prowadzenie on-line pracę salonów kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetów lekarskich i stomatologicznych. Szczegółowy opis programu i jego funkcji umieszczony został w instrukcji obsługi pod adresem internetowym http://www.gabi.net.pl/instrukcja-obslugi.html.

Opinie – forma wyrażania swoich opinii o salonie, usłudze, itp. Każda opinia jest indywidualnym, subiektywnym poglądem wypowiadającego się na dany temat.

Baza artykułów - zbiór artykułów zapisanych zgodnie z określonymi regułami, np.: tematycznie, rodzajowo, jako teksty redakcyjne bądź sponsorowane. Według ustalonych zasad i reguł będą dodawane w serwisie systematycznie jako NEWS, następnie będą archiwizowane. Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do bazy artykułów bez ograniczeń.

Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego przez Usługodawcę do Usługobiorców na adresy elektroniczne podane przez Usługobiorców. Treści zawarte w Newsletter to informacje o wydarzeniach branżowych, a także dotyczące działalności serwisu, przygotowywane i redagowane przez zespół redakcyjny. Newsletter może również zawierać treści promocyjne, reklamowe, informacyjne dotyczące firm zewnętrznych, które wykupią w serwisie usługę meilingu. 

Wyszukiwarka - to oprogramowanie komputerowe, które przeznaczone jest do indeksowania i wyszukiwania informacji z dokumentów tekstowych oraz plików zgromadzonych wewnątrz serwisu. Jego zadaniem jest ułatwienie użytkownikom znalezienie informacji o salonach, usługach, opinii.

Działania na Fanpage’u – forma komunikacji jaką prowadzi serwis z użytkownikami, oferując  specjalistyczne - branżowe informacje, zdjęcia pobrane z różnych źródeł, najnowsze wiadomości związane z danym  tematem, Media do pobrania, linki do innych, podobnych stron, fanpage. Rozmowa, wymienianie się poglądami poprzez fora dyskusyjne. They often take the form of a blog , highlighting the latest news regarding the fansite subject.Mogą przybierać lub prezentować formę bloga, podkreślając  najnowsze, eksperckie informacje dotyczące danego tematu.They often include galleries of photos and/or videos of the subject, and are often "affiliates" with other fansites.

Wizytówka Salonu - indywidualnapodstrona salonu w serwisie, na którą składa się powierzchnia reklamowa, tekst opisowy, lista usług z cennikiem, opinie o salonie wyrażane przez innych użytkowników serwisu, klientów danego salonu, kontakt, dojazd, 4 zdjęcia oraz możliwość zapisania się na wizytę on-line. Salon indywidualnie zarządza swoją Wizytówką, po wykupieniu uprawnień.

Usługa zapisy on-line dla salonów -salon, który wykupi powierzchnię reklamową w serwisie ma dodatkową możliwość wykupienia zapisów on-line dla swoich klientów. W miejscu prezentacji swojej oferty, wyświetla się okno „zapisz się on-line”, klient po zalogowaniu ma możliwość wyboru dnia, godziny, rodzaju usługi oraz pracownika. Salon po weryfikacji wysyła informację drogą mailową do klienta czy usługa została zrealizowana.

Baner reklamowy - graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych, będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu. Prezentowany jest w serwisie w systemie rotacyjnym, bądź indywidualnie w zależności od wykupionej opcji. 

Artykuły sponsorowane -forma tekstu promującego dany produkt, usługę lub przedsiębiorcę Gotowy tekst do publikacji w serwisie dostarcza reklamodawca.

Usługa SMS – Serwis świadczy usługi SMS w zależności od potrzeb klientów. Są to usługi powiadomienia, informacyjne, o treści reklamowej oraz jako forma komunikacji podczas konkursów.

Hosting -serwis udostępnia dla użytkowników powierzchnię na swoim serwerze o powierzchni uzależnionej od wykupionej opcji.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną.
 2. Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku.
 3. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.
 4. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
 5. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.
 6. Piractwo komputerowe - termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane .
 7. Sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci.
 8. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.
 9. Kryptoanaliza, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 10. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych jest „Gabi.net” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 386581, NIP: 982-03-69-588, REGON: 101076806. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@gabi.net.pl

 

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

2.     Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 1. nazwisko i imiona, nazwa firmy,
 2. adres zamieszkania, siedziba firmy,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 6. numer NIP.

3.     Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie Usług, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli Usługobiorca nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.

4.     W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych Usługobiorcy, np. numeru IP, którym posługuje się Usługobiorca lub dot. korzystania przez Usługobiorcę z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń końcowych, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.     Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności zapewnienie należytej jakości usług i rozpatrywanie reklamacji,
 2. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 3. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
 4. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
 5. marketing bezpośredni,
 6. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań Usługobiorców, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
 7. określonych w pkt 5e i f po ustaniu Umowy - za zgodą Usługobiorcy,
 8. przekazania osobom trzecim - za zgodą Usługobiorcy, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.     Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w celu określonym:

 1. w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
 2. w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
 3. w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 4. w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda Usługobiorcy).

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.     Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:

 1. w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 2. w pkt 5b - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
 3. w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
 4. w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
 5. w pkt 5g i h - do momentu odwołania zgody przez Usługobiorcę.

8.     Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe Usługobiorców, które są:

 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - za zgodą Usługobiorcy,
 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

9.     Administrator nie przekazuje danych osobowych Usługobiorców osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę Usługobiorcy lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.  Administrator powierza dane osobowe Usługobiorców następującym podmiotom przetwarzającym:

 1. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
 2. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
 3. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

11.  Dane osobowe Usługobiorców nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

PRAWA USŁUGOBIORCÓW

12.  Usługobiorcy  przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące,
 2. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

13.  Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

14.  Usługobiorca może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem pisemnie lub wysyłając wniosek na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1.

 

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

15.  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy odbywa się na podstawie jego zgody, Usługobiorca ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 

PROFILOWANIE

16.  W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych Usługobiorców i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań Usługobiorców. Takie działanie Usługodawcy nie będzie wywoływało w stosunku do Usługobiorców żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

 

 

 

PLIKI COOKIES

17.  W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie końcowe Usługobiorcy, jego numer IP i stosowaną przez Usługobiorcę przeglądarkę.

18.  Usługobiorca może tak ustawić swoją przeglądarkę, dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom, aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub usunąć je ze swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie obsługi cookies może utrudnić,  a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z Usług. Procedura obsługi plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.

19.  Pliki cookies dzielą się na:

 1. tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
 2. stałe - pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Usługobiorcę ustawienia przeglądarki,
 3. własne - pliki zarządzane przez Administratora,
 4. zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie,
 5. konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się po stronach serwisu internetowego Administratora, zwanego dalej „Serwisem” i zapewniające prawidłową po nim nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez Usługobiorcę (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne, z którego korzysta Usługobiorca i zarządzać sesją przeglądania,
 6. niezbędne - pliki, bez których korzystanie z Serwisu jest niemożliwe,
 7. analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
 8. reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

20.  W Serwisie stosowane są pliki cookies wymienione w Załączniku nr 6.

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

21.  Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH USŁUGOBIORCÓW

22.  Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych Usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

I. CENNIK - APLIKACJA Gabi.NET.pl

 

Podstawowe pakiety:

 

Gabi.MINI

Gabi.MEDIUM

Gabi.MAXI

Cena netto/msc

50 zł

80 zł

130 zł

Ilość użytkowników

Do 2

3-6

7 i więcej

Pakiet SMS

50

100

150

Pakiet Newsletter

500

1000

1500

Zapisy online*

TAK

TAK

TAK

Powiadomienia o wizycie

TAK

TAK

TAK

 

Usługi dodatkowe

Numer indywidualny

59 zł netto/msc

Nadpis

jednorazowo 40 zł netto

Dodatkowe pakiety SMS i Newsletter

Patrz: Tabela poniżej

 

*opcjonalnie – za wyrażeniem zgody przez użytkownika

-   Opłaty pobierane są z góry.

-   Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z 1 dniem każdego miesiąca.

-   Termin płatności wynosi 7 dni.

-   Jeśli umowa o świadczenie Usług zostanie zawarta w środku miesiąca, Usługobiorca do końca danego miesiąca uzyska dostęp bezpłatny w wersji demo; płatny 12 miesięczny okres na warunkach określonych w umowie rozpocznie się z pierwszym dniem kolejnego pełnego miesiąca.

 

Ceny dla wielokrotności pakietów SMS i pakietów mailingowych

SMSy

 

Pakiety mailingowe

Pakiet

Łączna ilość SMSów

Cena jednostkowa SMSa [PLN]

Cena łączna netto    [PLN]

 

Pakiet

Łączna ilość

NLów

Cena jednostkowa NLa [PLN]

Cena łączna netto    [PLN]

1

50

0,1

5,00

 

1

100

0,04

4,00

2

100

10,00

 

2

200

0,035

7,00

3

150

15,00

 

3

300

10,50

4

200

20,00

 

4

400

14,00

5

250

25,00

 

5

500

17,50

6

300

30,00

 

6

600

0,03

18,00

7

350

35,00

 

7

700

21,00

8

400

40,00

 

8

800

24,00

9

450

45,00

 

9

900

27,00

10

500

50,00

 

10

1000

30,00

11

550

55,00

 

11

1100

33,00

12

600

60,00

 

12

1200

36,00

13

650

65,00

 

13

1300

39,00

14

700

70,00

 

14

1400

42,00

15

750

75,00

 

15

1500

45,00

16

800

80,00

 

16

1600

48,00

17

850

85,00

 

17

1700

51,00

18

900

90,00

 

18

1800

54,00

19

950

95,00

 

19

1900

57,00

20

1000

100,00

 

20

2000

60,00

21

1100

110,00

 

 

 

 

 

22

1200

120,00

 

 

 

 

 

23

1300

130,00

 

 

 

 

 

24

1400

140,00

 

 

 

 

 

25

1500

150,00

 

 

 

 

 

26

1600

160,00

 

 

 

 

 

27

1700

170,00

 

 

 

 

 

28

1800

180,00

 

 

 

 

 

29

1900

190,00

 

 

 

 

 

30

2000

200,00

 

 

 

 

 

 

II.   CENNIK – POZOSTAŁE USŁUGI

 

L.P.

USŁUGA

OPIS

CENA PLN netto

1.

Wizytówka Salonu - standard

Wersja podstawowa – dane kontaktowe

150 PLN / 12 miesięcy

2.

Wizytówka Salonu - premium

Wersja pełna – opis salonu, prezentacja usług z cennikiem, formularz kontaktowy, opinie, prezentacja w systemie rotacyjnym na pierwszej stronie Serwisu w dziale Polecane

250 PLN / 12 miesięcy

3.

Baner reklamowy

Baner o wymiarach 226x226, w systemie rotacyjnym

250 PLN / 1 miesiąc

4.

Artykuł

Tekst + zdjęcie

70 PLN

5.

Informacja promocyjna na Fanpage

4x przez okres 30 dni

60 PLN

6.

Mailing

Newsletter, cena zależy od wielkości bazy

Od 100-0,04 do 0,025<1000

7.

Popup

1000 wyświetleń

400 PLN

8.

SMS

Przeznaczenie: konkurs

0, 40 PLN

9.

SMS

Przeznaczenie: reklama

0,30 PLN

10.

SMS

Przeznaczenie: usługa powiadomienia

0,1 PLN

11.

Szkolenia

Dla profesjonalistów branży kosmetycznej

323 PLN / 1 dzień

12.

Hosting

W zależności od pakietu Usług

indywidualnie

13.

Opinie

Wyrażenie opinii po zalogowaniu w serwisie

indywidualnie

14.

Wyszukiwarka

Salonów, usług, opinii

indywidualnie

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

UMOWA

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

zawarta pomiędzy Usługodawcą, zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” a Partnerem, zwanym w dalszej części umowy „Administratorem”. Strony niniejszej umowy dalej będą łącznie zwane „Stronami, a niniejsza umowa „Umową”

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.     Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej „RODO”), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach określonych w Umowie.

2.     Podmiot przetwarzający zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO.

3.     Administrator zapewnia, że dane osobowe, których powierzenie jest przedmiotem Umowy zostały zgromadzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest upoważniony do powierzenia ich przetwarzania.

 

§ 2

PRZEDMIOT I CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH

1.     Przedmiotem przetwarzania danych osobowych są dane określone w § 4 Umowy. Podmiot przetwarzający jest uprawniony do wykonywania na danych osobowych zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych operacji przetwarzania uzasadnionych i niezbędnych dla należytego wykonania umowy, o której mowa w § 3 pkt 1 w szczególności takich, jak: przechowywanie, kopiowanie, adaptowanie, modyfikowania, aktualizacja, przeglądanie, dopasowywanie lub łączenie, archiwizowanie.

2.     Dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający zarówno w wersji papierowej, jak i w systemach informatycznych.

 

§ 3

CEL I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA DANYCH

1.     Dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w następującym celu:

cel: należyte wykonanie Usług w oparciu o umowę o świadczenie Usług.

2.     Podmiot przetwarzający przetwarzał będzie dane osobowe przez następujący czas:

czas trwania przetwarzania: do upływu przedawnienia roszczeń z wynikających z umowy o świadczenie Usług

 

§ 4

RODZAJ DANYCH I KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.     Podmiot przetwarzający przetwarzał będzie następujące rodzaje danych osobowych:

rodzaj: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji.

2.     Przetwarzane dane osobowe dotyczą następujących kategorii osób:

kategorie: klienci Administratora.

 

§ 5

OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

Podmiot przetwarzający:

a.     przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora - co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo polskie; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,

b.     zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

c.      podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,

d.     przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,

e.     biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

f.       uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,

g.      po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych,

h.     udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. W związku z powyższym obowiązkiem Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

 

 

 

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1.     Administrator niniejszym wyraża zgodę na korzystanie przez Podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego.

2.     Podmiot przetwarzający zobowiązany jest informować Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych zmian.

3.     Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora ma prawo przeprowadzania audytów, w tym inspekcji na zasadach określonych w RODO.

4.     Administrator jest zobowiązany przekazywać Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie informacje konieczne do należytego wykonania Umowy.

 

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator i Podmiot przetwarzający obowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach określonych w RODO, a w zakresie tam nie uregulowanym - w przepisach Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1.     Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy określonej w § 3 pkt 1.

2.     Z ważnych powodów Podmiot przetwarzający ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy powoduje rozwiązanie umowy określonej w § 3 pkt 1.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ COOKIES

 

Gabi.net.pl – cookies własne:

Nazwa

Typ

Rodzaj

Dane, które gromadzi

Funkcje

ci_session

Stałe

Konfiguracyjne

Adres IP, losowy unikalny identyfikator przeglądarki, identyfikator wersji przeglądarki

Umożliwia prawidłowe działanie serwisu.

zapiszsie_session

 

Stałe

Konfiguracyjne

Adres IP, losowy unikalny identyfikator przeglądarki, identyfikator wersji przeglądarki

Umożliwia prawidłowe działanie serwisu.

gabinetpopup

Stałe

Konfiguracyjne

Suma kontrolna

Informacja, czy zostało wyświetlone okienko zapisu na newsletter.

filtrOpen

 

Stałe

Konfiguracyjne

Wartość numeryczna

 

Informacja, czy panel filtrów w aplikacji jest widoczny czy ukryty.

cookie

Stałe

Konfiguracyjne

Wartość numeryczna

Informacja, czy zostało wyświetlone okienko z informacją o ciasteczkach.

 

Gabi.net.pl – cookies zewnętrzne:

Nazwa

Typ

Rodzaj

Źródło

Zasady stosowania

__lc_vv

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Wersja LiveChat (zastosowanie wewnętrzne).

__livechat_lastvisit

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Sprawdza ostatnią wizytę użytkownika.

__livechat

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Zawiera informacje o odwiedzających Twoją witrynę.

main_window_timestamp_0

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Synchronizuje komunikację między otwartymi oknami czatu.

main_window_timestamp

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Synchronizuje komunikację między otwartymi oknami czatu.

message_text

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Zachowuje tekst zapisany w polu tekstowym.

notification[status_ping]

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Plik cookie czatu na żywo.

recent_window

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Informuje o ostatniej stronie, na której był użytkownik.

__lc.visitor_id.*

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem dostarczonym przez LiveChat Inc., które pozwala właścicielom witryn na rozmowę z odwiedzającymi na swojej stronie. Źródłem nazwy pliku cookie jest __lc.visitor_id. a następnie unikalny siedmiocyfrowy numer, który jest identyfikatorem odwiedzającego. Plik cookie pozwoli aplikacji rozpoznać powracającego użytkownika do witryny.

lc_sso*

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Plik cookie czatu na żywo.

lc_window_state

Sesja

Konfiguracyjne

livechatinc.com

Sprawdza stan okna rozmowy (zminimalizowany / zmaksymalizowany).

IfPageOpened

Stałe

Konfiguracyjne

leadreactor.io

Plik cookie do wyświetlenia widżetu szybkiego kontaktu na żywo

widgetShowed

Stałe

Konfiguracyjne

leadreactor.io

Plik cookie do wyświetlenia widżetu szybkiego kontaktu na żywo

__utma

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem, gdy dane wysyłane są do Google  Analytics.

__utmb

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do ustalania nowych użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem, gdy dane wysyłane są do Google  Analytics.

__utmc

Sesja

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do ustalania, czy użytkownik wykonał nową sesję/wizytę. Plik nie jest używany w ga.js.

__utmt

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

__utmz

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik przechowuje informację o źródle lub kampanii, dzięki której użytkownik trafił na stronę.

_gat_gtag_UA_*

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

_ga

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników.

_gid

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników.

_hjIncludedInSample

Sesja

Analityczny

www.hotjar.com

Plik zbiera informację o tym, czy użytkownik jest dołączony do próbki, która służy do generowania lejków sprzedażowych.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.