REGULAMIN

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA SERWISÓW www.gabi.net.pl oraz www.zapiszsie.com

 


DEFINICJE

Usługodawca – Gabi.net Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-231), ul. Dąbrowskiego 247/249, kapitał zakładowy spółki wynosi 5.100,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców numer KRS: 386581, NIP: 982-03-69-588, REGON: 101076806. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.
Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Partner - Usługobiorca, który złożył zamówienie na usługę Aplikacja gabi.net.
Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy regulamin. Szczegółowy wykaz i opis Usług stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
Serwis - Serwis internetowy www.gabi.net.pl oraz www.zapiszsie.com.
System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności przez pocztę elektroniczną.
Regulamin – niniejszy regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
  3. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usług.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.gabi.net.pl oraz www.zapiszsie.com jako plik w formacie html i pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

REJESTRACJA

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie.
 2. Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny potwierdza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich,
  2. jest uprawniony do korzystania z adresu elektronicznego wskazanego w formularzu,
  3. uiści wynagrodzenie za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
  4. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,
  5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

KONTO

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca podając nazwę konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich.
 4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Usługobiorca jest obowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą założenia w Serwisie konta dla Usługobiorcy.
 2. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą zarejestrowania konta Usługobiorcy w Serwisie. Usługobiorca może umowę o świadczenie Usług wypowiedzieć w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim. Treść umowy każdorazowo utrwala się, zabezpiecza - poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowuje przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Usługodawcy. Treść umowy udostępniana jest Usługobiorcy w wiadomości e-mail, w której Usługodawca potwierdza jego rejestrację.
 4. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia z Serwisu konta Usługobiorcy.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług i zaprzestać świadczenia Usługi w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. niezapłacenia przez Usługobiorcę wynagrodzenia za korzystanie z Usług,
  4. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, a w szczególności przesyłania przez Usługobiorcę niezamówionych Informacji handlowych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ŚWIADCZEŃ

 1. Usługobiorca- konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usług może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia – w przypadku umowy o świadczenie Usług.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca-konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres kontak@zapiszsie.com). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Usługobiorcy-konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  8. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  9. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartych w drodze aukcji publicznej,
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
  3. adres poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Usługodawca informuje, że do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, wprowadza dane, niebędące składnikiem treści Usługi, które zostały szczegółowo określone w „Polityce prywatności” - Załączniku nr 3 do Regulaminu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniami jak niżej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Serwisu, ze stosownym wyprzedzeniem, o przerwie w świadczeniu Usług,
  2. wysyłania na wskazane przez Usługobiorców konta Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  3. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
  4. zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawcy lub sieci komputerowe osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling) oraz przekazów reklamowych, a także treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym, oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
  3. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  5. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji,
  6. nieprzestrzegania przez Usługobiorców postanowień Regulaminu.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” - Załączniku nr 3 do Regulaminu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do wniesienia wynagrodzenia za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w „Cenniku” - Załączniku nr 4 do Regulaminu.
 2. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty, Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty (data sprzedaży).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@gabi.net.pl oraz kontakt@zapiszsie.com przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie http://www.gabi.net.pl/main/kontakt oraz http://www.zapiszsie.com/kontakt lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy.
 6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługobiorca-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  1. Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Użytkownika-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy, w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  4. Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PARTNERÓW

 1. Z dniem zawarcia umowy o świadczenie Usług Usługodawca udziela Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji gabi.net na następujących polach eksploatacji:
  1. korzystanie z funkcji Aplikacji udostępnionych w tym celu on-line na potrzeby prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej,
  2. wprowadzanie do pamięci komputera, w zakresie niezbędnym do korzystania, o którym mowa w lit. a,
  3. wyświetlanie na ekranie monitora, w zakresie niezbędnym do korzystania, o którym mowa w lit. a.
 2. Licencja na korzystanie z Aplikacji gabi.net zostaje udzielona na czas oznaczony – obowiązywania pomiędzy Partnerem, a Partnerem umowy o świadczenie Usług.
 3. Partner nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z Aplikacji gabi.net.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Partnera umów zawartych z jego kontrahentami
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas określony 1 roku. Po upływie tego okresu umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony. Po przekształceniu umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony, umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron poprzez pisemne wypowiedzenie skierowane do drugiej Strony, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie rażącego naruszenia jej postanowień przez Partnera, w szczególności w razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przekraczającego 14 dni.
 6. Jeżeli Partner korzysta z Aplikacji gabi.net w celach testowych (wersja „demo”) umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z po upływie okresu testowego, każdorazowo określonego na stronie internetowej Serwisu.
 7. Po zakończeniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca przekaże Partnerowi w formie elektronicznej dane wprowadzone przez Partnera do Serwisu, chyba że ich odtworzenie z przyczyn technicznych okaże się niemożliwe lub Partner korzystał z Aplikacji gabi.net jedynie w celach testowych (wersja „demo”).
 8. Usługodawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie Usług na osobę trzecią, bez konieczności uzyskania zgody Partnera. Takie przeniesienie, jak również zmiana formy organizacyjnej, w jakiej działa Usługodawca jest skuteczne z dniem powiadomienia Partnera

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 roku.
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@gabi.net.pl oraz kontakt@zapiszsie.com i telefonu 882 143 936.
 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Usługodawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.gabi.net.pl oraz www.zapiszsie.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 5. Usługodawca i Usługobiorca dołożą wszelkich starań, by spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemożności takiego rozwiązania, spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą wynikłe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli Usługobiorcą nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1


WYKAZ I OPIS USŁUG

Aplikacja gabi.net  - program komputerowy o nazwie Aplikacja gabi.net wspomagający prowadzenie on-line pracę salonów kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetów lekarskich i stomatologicznych. Szczegółowy opis programu i jego funkcji umieszczony został w instrukcji obsługi pod adresem internetowym http://www.gabi.net.pl/instrukcja-obslugi.html.

Forum dyskusyjne  - forma grup dyskusyjnych w serwisie Internetowym, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach.

Opinie – forma wyrażania swoich opinii o salonie, usłudze, itp. Każda opinia jest indywidualnym, subiektywnym poglądem wypowiadającego się na dany temat.

Ocena – Możliwość dodania oceny dla zrealizowanej wizyty w salonie. Po odbytej wizycie, klienci  otrzymują link do formularza, wraz z prośbą o ocenienie salonu i wizyty oraz wystawienie opinii.

Klient ma możliwość oceny następujących aspektów:

Oferta salonu – bogactwo oferty zabiegów,

Profesjonalizm salonu  - profesjonalizm personelu w salonie,

Atmosfera w salonie – nastrój panujący w salonie i podczas zabiegu,

Poszczególne zabiegi – zabieg, na który zapisał się klient.

Oceny można dokonywać w skali od 0 do 5.

W skład oceny salonu wchodzą następujące czynniki: oferta, profesjonalizm, atmosfera i średnia ze wszystkich zabiegów, wszystkie ocenione w skali od 0 do 5, wynikiem jest średnia arytmetyczna. Na ich podstawie uzyskujemy średnią ocenę salonu, która aktualizowana jest codziennie. Oceny można dokonywać w skali gwiazdkowej od 0 do 5, gdzie 5 zakolorowanych gwiazdek zaznacza najwyższą ocenę, a 0 pokolorowanych gwiazdek to ocena najniższa. Ocena dla konkretnego zabiegu zliczana jest oddzielnie i średnia dla niego wyświetlana jest przy danej pozycji na liście usług salonu.


Formularz kontaktowy Cennik – możliwość wysłania zapytania odnośnie oferty, z wybranymi pozycjami z cennika.

Baza artykułów - zbiór artykułów zapisanych zgodnie z określonymi regułami, np.: tematycznie, rodzajowo, jako teksty redakcyjne bądź sponsorowane. Według ustalonych zasad i reguł będą dodawane w serwisie systematycznie jako NEWS, następnie będą archiwizowane. Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do bazy artykułów bez ograniczeń.

Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego przez Usługodawcę do Usługobiorców na adresy elektroniczne podane przez Usługobiorców. Treści zawarte w Newsletter to informacje o wydarzeniach branżowych, a także dotyczące działalności serwisu, przygotowywane i redagowane przez zespół redakcyjny. Newsletter może również zawierać treści promocyjne, reklamowe, informacyjne dotyczące firm zewnętrznych, które wykupią w serwisie usługę mailingu.

Wyszukiwarka - to oprogramowanie komputerowe, które przeznaczone jest do indeksowania i wyszukiwania informacji z dokumentów tekstowych oraz plików zgromadzonych wewnątrz serwisu. Jego zadaniem jest ułatwienie użytkownikom znalezienie informacji o salonach, usługach, opinii.

Działania na Fanpage’u – forma komunikacji jaką prowadzi serwis z użytkownikami, oferując specjalistyczne - branżowe informacje, zdjęcia pobrane z różnych źródeł, najnowsze wiadomości związane z danym tematem, Media do pobrania, linki do innych, podobnych stron, fanpage. Rozmowa, wymienianie się poglądami poprzez fora dyskusyjne. Mogą przybierać lub prezentować formę bloga, podkreślając najnowsze, eksperckie informacje dotyczące danego tematu.

Wizytówka Salonu - indywidualna podstrona salonu w serwisie, na którą składa się powierzchnia reklamowa, tekst opisowy, lista usług z cennikiem, opinie o salonie wyrażane przez innych użytkowników serwisu, klientów danego salonu, kontakt, dojazd, 4 zdjęcia oraz możliwość zapisania się na wizytę on-line. Salon indywidualnie zarządza swoją Wizytówką, po wykupieniu uprawnień.

Kontakt z ekspertem - forma komunikacji jaką prowadzi serwis z użytkownikami oferując specjalistyczne porady związane z danym tematem.

Usługa zapisy on-line dla salonów - salon, który wykupi powierzchnię reklamową w serwisie ma dodatkową możliwość wykupienia zapisów on-line dla swoich klientów. W miejscu prezentacji swojej oferty, wyświetla się okno „zapisz się on-line”, klient po zalogowaniu ma możliwość wyboru dnia, godziny, rodzaju usługi oraz pracownika. Salon po weryfikacji wysyła informację drogą mailową do klienta czy usługa została zrealizowana.

Usługa zapisy on-line dla klienta detalicznego - użytkownik serwisu/klient detaliczny ma możliwość zapisania się na wizytę w dowolnie wybranym przez siebie salonie dostępnym w naszym serwisie świadczącym tę usługę. Aby zapisać się na wizytę wykonuje następujące czynności: loguje się/ rejestruje się, na stronie wybranego salonu w naszym serwisie, po zalogowaniu wybiera dzień, godzinę, rodzaj usługi oraz imię nazwisko pracownika salonu. Po kliknięciu „wyślij” informacja pojawia się w CMS salonu, salon po weryfikacji wysyła na adres mailowy klienta informację o statusie usługi: zrealizowano bądź nie zrealizowano.

Baner reklamowy - graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych, będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu. Prezentowany jest w serwisie w systemie rotacyjnym, bądź indywidualnie w zależności od wykupionej opcji.

Artykuły sponsorowane - forma tekstu promującego dany produkt, usługę lub przedsiębiorcę Gotowy tekst do publikacji w serwisie dostarcza reklamodawca.

Usługa SMS – Serwis świadczy usługi SMS w zależności od potrzeb klientów. Są to usługi powiadomienia, informacyjne, o treści reklamowej oraz jako forma komunikacji podczas konkursów.

Adres mailowy z domeną „gabi.net.pl” - salon ma możliwość założenia adresu mailowego dla swojego salonu z domeną „…@gabi.net.pl”

Hosting - serwis udostępnia dla użytkowników powierzchnię na swoim serwerze o powierzchni uzależnionej od wykupionej opcji.

 
ZAŁĄCZNIK NR 2


ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną.
 2. Działanie oprogramowania typu malware, czyli oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika. Wirusy komputerowe mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku.
 3. Obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania. E-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku.
 4. Możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli.
 5. Możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) - w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne.
 6. Piractwo komputerowe - termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane.
 7. Sniffing - niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci
 8. Możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie.
 9. Kryptoanaliza, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
 10. Możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców - osób fizycznych jest – Gabi.net Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-231), ul. Dąbrowskiego 247/249, kapitał zakładowy spółki wynosi 5.100,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców numer KRS: 386581, NIP: 982-03-69-588, REGON: 101076806. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Zbiór danych osobowych Usługobiorców został zarejestrowany przez GIODO pod nr 124001.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych.
 4. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Usługobiorców:
  1. nazwisko i imiona, nazwa firmy,
  2. adres zamieszkania, siedziba firmy,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 5. Usługodawca ma prawo przetwarzać również inne dane osobowe Usługobiorców, jeżeli jest to potrzebne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług.
 6. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w innych celach, o ile jest to dopuszczalne na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Po zakończeniu korzystania z Usług Usługodawca może przetwarzać tylko te dane osobowe Usługobiorców, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usług;
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.
 8. Usługodawca gromadzi dane niezbędne do należytego wykonania zawieranych umów o świadczenie Usług. Zebrane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 10. Usługodawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści Usługi, do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca: Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania przez Usługodawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: dla ułatwienia Usługobiorcy korzystania z zasobów Serwisu, w celu dostosowania wyglądu Serwisu do oczekiwań i potrzeb konkretnego Usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Usługobiorcy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

CENNIK - APLIKACJA Gabi.NET.pl

 

 Cennik abonamentowy – opłaty stałe

Rodzaj abonamentu: ilość użytkowników

Opłata miesięczna (netto)

Pakiet Gabi.MINI: 1-2

50,00  zł

Pakiet Gabi.MEDIUM: 3-6

80,00  zł

Pakiet Gabi.MAXI: 7+

130,00 zł

 

Cena abonamentu obejmuje:

Nazwa usługi

Opis

Opłata rejestracyjna

Wliczona w cenę

Usługa „Powiadomienia” 

Udostępnienie funkcji powiadomień w danym okresie rozliczeniowym; w  tym powiadomienia e-mail  bez ograniczeń, powiadomienia SMS  - ilość zgodnie z wykupionym pakietem.

Usługa „Zapisy on-line”

Stałe udostępnianie opcji zapisów on-line

Możliwość utworzenia kont użytkowników dla pracowników

Limit ilości założonych kont określa wybrana opcja pakietu

Pakiet wiadomości SMS

50,  100  lub 150 – w zależności od wybranego pakietu;

 

Cena abonamentu nie obejmuje:

Nazwa usługi

Cena szt. netto

Opis

Dodatkowe SMS-y do abonamentu

0,10 zł

Możliwość dokupienia dowolnej ilości SMS-ów, których cena zostanie doliczona do comiesięcznej kwoty abonamentu – SMS-y nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy

Dodatkowe SMS-y w jednorazowym doładowaniu

0,14 zł

Możliwość jednorazowo płatnego dokupienia dowolnej ilości sztuk SMS-ów do bieżącego okresu rozliczeniowego – SMS-y przechodzą na kolejny cykl

Dodatkowe e-MAILe do abonamentu

0,03 - 0,04 zł w zależności od pakietu

Możliwość dokupienia dowolnej ilości wiadomości e-MAIL, których cena zostanie doliczona do comiesięcznej kwoty abonamentu – nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy

Dodatkowe e-MAILe w jednorazowym doładowaniu

0,05 zł

Możliwość jednorazowo płatnego dokupienia dowolnej ilości sztuk e-MAILi do bieżącego okresu rozliczeniowego – przechodzą na kolejny cykl

- Opłaty pobierane są z góry.
- Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z 1 dniem każdego miesiąca.
- Termin płatności wynosi 7 dni.
- Jeśli partner podpisze umowę w środku miesiąca, do końca danego
   miesiąca uzyska dostęp bezpłatny w wersji demo; płatny 12 miesięczny okres
   na warunkach określonych w umowie rozpocznie się z pierwszym dniem kolejnego pełnego miesiąca.
-  Zmienne punkty z Cennika można zmieniać w czasie
   trwania 
umowy; zmiany wchodzą w życie od najbliższego okresu            
   rozliczeniowego.
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5


WZÓR WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

GABI.NET SP. Z O.O.

UL. DĄBROWSKIEGO 247/249

93-231 ŁÓDŹ

 

       Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)  umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………….

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

Numer Zamówienia/Faktury VAT(**)

 

Nazwa zwracanego towaru:(**)

 

Numer kontaktowy:(**)

 

Numer rachunku bankowego: (**)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.