Polityka Prywatności

1.    Administratorem danych osobowych Usługobiorców-osób fizycznych jest – Gabi.net Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-231), ul. Dąbrowskiego 247/249, kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców numer KRS: 386581, NIP: 982-03-69-588, REGON: 101076806. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.
2.    Zbiór danych osobowych Usługobiorców został zarejestrowany przez GIODO pod nr 124001.
3.    Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych.
4.    Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Usługobiorców:
a. nazwisko i imiona, nazwa firmy,
b. adres zamieszkania, siedziba firmy,
c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
d. adres poczty elektronicznej,
e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
5.    Usługodawca ma prawo przetwarzać również inne dane osobowe Usługobiorców, jeżeli jest to potrzebne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług.
6.    Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług, a także w innych celach, o ile jest to dopuszczalne na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7.     Po zakończeniu korzystania z Usług Usługodawca może przetwarzać tylko te dane osobowe Usługobiorców, które są:
a. niezbędne do rozliczenia Usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usług,
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług,
d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.
8. Usługodawca gromadzi dane niezbędne do należytego wykonania zawieranych umów o świadczenie Usług. Zebrane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
9.   Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
10. Usługodawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści Usługi, do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca:
Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania przez Usługodawcę. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: dla ułatwienia Usługobiorcy korzystania z zasobów Serwisu, w celu dostosowania wyglądu Serwisu do oczekiwań i potrzeb konkretnego Usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Usługobiorcy.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.